معرفی

مشخصات فردی

سعید شفیعی

نام - نام خانوادگی : سعید   شفیعی

پست الکترونیکی : s_shafiee@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آلمان- دانشگاه فنی برلین

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : آلمان- دانشگاه فنی برلین

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برنامه ریزی شهری و منطقه ای
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آلمان- دانشگاه فنی برلین

سوابق اجرایی

  • سرپرست دفتر فنی عمران
  • مسئولیت کارگاه ساختمانی دانشکده فنی 


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : هنر

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شهرسازی و معماری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 23

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1371-06-01

سعید شفیعی
سعید شفیعی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شهرسازی و معماری
مرتبه علمی :
    استادیار
^